******

Novelou zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (viz Čl. II zákona č. 128/2016 Sb.) se zavádí povinnost pro státní příspěvkové organizace do 10.2.2017 zřídit účty u České národní banky (dále jen ČNB) a převést na ně peněžní prostředky dosud vedených u komerčních bank. Z tohoto důvodu ŘSD ČR ruší účet dlužného mýta 17729033 / 0300 a nahrazuje jej novým účtem vedeným u ČNB 120002-15937031/0710. Variabilní symboly zůstávají nadále v platnosti, a proto žádáme o jejich uvádění při platbách, neboť slouží k jejich identifikaci.

******

Rozpis Vyúčtování nedoplatků na mýtném


POKRAČUJTE POUZE POKUD JSTE OBDRŽELI VYÚČTOVÁNÍ nedoplatků na mýtném S VARIABILNÍM SYMBOLEM!

Přihlášení
 
 
 

Dotazy k Vyúčtování Vám NEBUDOU ZODPOVĚZENY na call centru MYTOCZ ani ŘSD, obracejte se, prosím, výhradně na Advokátní kancelář Michal Jendrulek, s.r.o. (veškerá spojení naleznete na Vyúčtování).

Tyto stránky jsou určeny pouze pro kontrolu nedoplatků mýtného pro subjekty, kterým bylo DORUČENO Vyúčtování nedoplatků na mýtném a to vždy k jednomu konkrétnímu Vyúčtování (konkrétní VARIABILNÍ SYMBOL uvedený ve Vyúčtování).TYTO STRÁNKY NESLOUŽÍ KE KONTROLE mýtných TRANSAKCÍ, PLATEB ZA FAKTURY či NEDOPLATKŮ EVIDOVANÝCH ŘSD!

Časté otázky a odpovědi

Na základě zkušeností získaných v souvislosti s doměřením nedoplatků na mýtném jsme sestavili seznam nejčastěji se opakujících dotazů a odpovědí na ně. Než nás budete jakkoliv kontaktovat, zdvořile Vás žádáme o prostudování těchto častých otázek a odpovědí, a teprve pokud v nich nenaleznete odpověď dopadající na Vaši situaci, obraťte se na nás. Kontaktujte, prosím, výhradně Advokátní kancelář - veškerá spojení naleznete ve spodní části Vyúčtování.Děkujeme.


1. Mýtné platíme přes DKV/CCS apod., obraťte se na ně
2. Za účtované incidenty nás již zastavili a pokutovali celníci
3. S některými položkami na rozpisu nedoplatku nesouhlasíme
4. Správnost jednotlivých položek dlužného mýtného nemáme jak zkontrolovat
5. Nedoplatky byly způsobeny dysfunkcí mýtného systému, proto není důvod platit
6. Mýtné přeúčtováváme svým zákazníkům, což již nyní nejde, a proto nám vzniká škoda

Použité zkratky:
ŘSD – Ředitelství silnic a dálnic ČR, příspěvková organizace
ÚčetZ – zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
ZoPK – zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů


1. S některými položkami na rozpisu nedoplatku nesouhlasíme
Formulujte své námitky písemně a zašlete nám je. V zájmu rychlosti vyřízení Vaší reklamace doporučujeme používat primárně e-mail. Námitky koncipujte tak, aby byly pokud možno co nejkonkrétnější; dovoláváte-li se nějakých konkrétních skutečností, pokuste se přiložit i relevantní listinu/doklad, který Vaše tvrzení prokazuje či alespoň osvědčuje. Upozorňujeme Vás, že na obecné reklamace typu „je to všechno špatně, s nedoplatky nesouhlasím, přezkoumejte to“ nemůže být z povahy věci nijak reagováno. Při přípravě datové báze byla věnována zvláštní pozornost správnosti všech důležitých údajů, a proto – dokud není prokázán opak – nemáme důvod pochybovat o správnosti našich výzev, přičemž případné další zkoumání předmětných dat z naší strany, aniž by nám byla z Vaší strany předložena konkrétní nesouhlasná tvrzení, nemůže vést k žádným novým poznatkům.2. Mýtné platíme přes DKV/CCS apod., obraťte se na ně
Skutečnost, že jste vždy řádně a včas hradili veškeré vystavené faktury prostřednictvím poskytovatele platebních služeb (nejčastěji DKV, CCS, SHELL, OMV, BENZINA) nemusí tedy nutně znamenat, že nedoplatek skutečně nevznikl, neboť takto je hrazeno jenom mýtné účtované ve standardní fakturaci. Vzhledem ke zvláštní povaze nedoplatků na mýtném, které Vám byly vyúčtovány naší výzvou k úhradě nedoplatku, však není možné požádat Vašeho poskytovatele platebních služeb o automatické inkaso. Upozorňujeme, že za zaplacení mýtného v konečném důsledku odpovídá vždy provozovatel vozidla.


3. Za účtované incidenty nás již zastavili a pokutovali celníci
Případné řešení mýtných incidentů celní správou nijak nesouvisí se samotnou povinností uhradit mýtný dluh. Jestliže povinné vozidlo projede mýtným úsekem, aniž by došlo k zaplacení, vzniká automaticky mýtný dluh, který je provozovatel vozidla povinen uhradit provozovateli mýtného systému (tj. ŘSD); zároveň se však takový provozovatel nebo řidič příslušného vozidla mohou dopouštět správního deliktu podle ZoPK. Celní správa je oprávněna (a zároveň i povinna) řešit pouze takto vzniklé správní delikty. V žádném případě však není oprávněna vybírat i dlužné mýtné (maximálně na jeho existenci může upozornit); toto je nutno doplatit přímo provozovateli mýtného systému.
Máte-li povinnost něco zaplatit (např. mýtné) a Vy nezaplatíte, přistupuje k Vašemu původnímu závazku ještě závazek nový, a sice uhradit příslušnou sankci. Uhrazením takové sankce však v žádném případě původní závazek nezaniká – stále je nutno jej splnit. Předmětná sankce má tak pouze akcesorickou povahu, k původnímu závazku pouze „přistupuje“, ale rozhodně jej nenahrazuje. V souvislosti s mýtnou povinností to pak znamená, že pokud např. v důsledku chybně upevněné palubní jednotky nedojde k zaplacení mýtného, je nutno následně zaplatit pokutu, ale zároveň i dlužné mýtné, které takto vzniklo.


4. Správnost jednotlivých položek dlužného mýtného nemáme jak zkontrolovat
Skutečnost, že se Vaše vozidlo pohybovalo v daný čas na inkriminovaném úseku a že za něj nebylo zaplaceno mýtné ve správné výši, můžete velmi snadno zkontrolovat prostým porovnáním údajů uvedených v dokumentu „Rozpis nedoplatku“ s údaji ve výpisu provedených mýtných transakcí, který pravděpodobně dostáváte spolu s pravidelnou fakturou. Pokud tímto výpisem nedisponujete, můžete jej stáhnout on-line ze svého zákaznického účtu Premid, a nemáte-li jej, můžete si výpis nechat vyhotovit na kontaktních místech provozovatele mýtného systému. Další možností je konfrontovat jednotlivé položky na rozpisu nedoplatku s údaji v knize jízd. Ze zkušenosti víme, že velká část dopravců všechny tyto listiny pečlivě archivuje, a v případě nutnosti podobné kontroly jsou schopni ji velmi snadno provést.


5. Nedoplatky byly způsobeny dysfunkcí mýtného systému, proto není důvod platit
Nikdo Vás neobviňuje, že byste snad vznik všech mýtných nedoplatků zavinili. Je docela dobře možné, že vznik některých mýtných nedoplatků opravdu nijak nemůžete; to však na situaci nic nemění. Povinností platit mýtné je podle § 22c odst. 2 ZoPK zatížen provozovatel vozidla, resp. za určitých okolností jeho řidič [srov. ustanovení § 22d odst. 1 písm. d) ZoPK], a tato povinnost vzniká okamžikem, kdy povinné vozidlo užije zpoplatněnou komunikaci; na tom pak nic nemění ani fakt, že např. v důsledku sněžení nebyla mýtná transakce správně zaznamenána nebo že mýtná brána v danou chvíli nefungovala. Zaslanou výzvou Vám však také není ukládána žádná sankce, jedná se pouze o žádost o doplacení mýtného, které jste byli povinni zaplatit, a z nějakého důvodu se tak nestalo.


6. Mýtné přeúčtováváme svým zákazníkům, což již nyní nejde, a proto nám vzniká škoda
Nikde není psáno, že byste nemohli dlužné mýtné dodatečně přeúčtovat svým zákazníkům, jakkoliv je takový postup asi dost problematický. Pokud to smlouva uzavřená mezi Vámi a Vaším zákazníkem neumožňuje, není bohužel v naší moci takovouto situaci řešit. Rozhodně však nemůže na Vaší straně takto vznikat škoda. V okamžiku, kdy se zákazníkem sjednáváte přepravu, si můžete nepochybně určit trasu, kudy vozidlo pojede, a na jejím základě přesně dopředu spočítat výši mýtného. Nemusíte tedy rozhodně čekat na vyúčtování ze strany ŘSD, a příslušné mýtné můžete již „dopředu“ svému zákazníkovi naúčtovat. Na tomto místě je důležité zdůraznit, že na základě rozesílaných výzev k úhradě nedoplatku není stanovována žádná nová mýtná povinnost. ŘSD si zde nevymýšlí žádné nové mýtné úseky. Jedná se pouze o žádost o doplacení mýtného, které byl dopravce povinen zaplatit, a z nějakého důvodu se tak nestalo. Upozorňujeme, že povinností platit mýtné je podle § 22c odst. 2 ZoPK zatížen provozovatel vozidla, resp. za určitých okolností jeho řidič [srov. ustanovení § 22d odst. 1 písm. d) ZoPK], a tato povinnost vzniká okamžikem, kdy povinné vozidlo užije zpoplatněnou komunikaci.