Portál nedoplatků na mýtném z titulu incidentů vozidel v ESVZ

Časté otázky a odpovědi

Co je to incident „Chybně deklarovaná emisní třída“?

Při registraci Vašeho vozidla do Systému elektronického mýtného jste jakožto provozovatel zaregistroval mj. i emisní třídu vozidla (dále jen „registrovaná emisní třída“). Na základě tohoto údaje Vám byla po celou dobu provozu (v uvedeném časovém období Vyúčtování nedoplatků) stanovena mýtná sazba, odpovídající této emisní třídě.

Následným technickým šetřením však bylo zjištěno, že vozidlo uvedené ve Vyúčtování nedoplatků splňuje nižší (horší) emisní třídu (dále jen „zjištěná emisní třída“). Provozem vozidla s jinou (lepší/vyšší) emisní třídou tak po celou dobu vznikal mýtný přestupek a mýtné Vám bylo vyměřováno v nižší sazbě, než odpovídá skutečnosti.

Na základě tohoto zjištění byl proveden dopočet mýtné povinnosti a to jako rozdíl původně předepsaného mýta (s Vámi registrovanou emisní třídou) a nově dopočtené mýtné povinnosti při použití sazby zjištěné emisní třídy.

Dopočet mýtné povinnosti byl následně přenesen do Vyúčtování z titulu incidentů vozidel v mýtném systému ŘSD ČR, které je nepravidelně jednotlivým provozovatelům vozidel zasíláno.

Za chybnou registraci může obsluha kontaktního nebo distribučního místa, která údaj o emisní třídě chybně zanesla do systému, nebo nás špatně informovala.

Podle Smluvních podmínek Provozovatele systému elektronického mýtného (dále jen „Podmínky“) jste jakožto Uživatel (provozovatel vozidla) povinen překontrolovat na místě pořízené údaje a jste jakožto Uživatel odpovědný za jejich správnost:

„Po převzetí Elektronického zařízení obdrží Uživatel od Provozovatele systému doklad obsahující pořízené údaje, které je Uživatel povinen na místě překontrolovat. Pakliže Uživatel při převzetí dokladu nereklamuje registrované údaje, je následně odpovědný za jejich správnost.“

Bez ohledu na výše uvedené Vám po celou dobu provozu dotčeného vozidla bylo mýtné účtováno v nižší sazbě (v závislosti na Vámi udané emisní třídě), čímž Vám historicky vznikal dluh na mýtném (při použití mýtné sazby odpovídající skutečné emisní třídě).

Zahrnuje Vyúčtování z titulu incidentů vozidla nějaké penále, pokuty nebo úroky?

Nikoliv, Vyúčtování obsahuje pouze zákonem daný předpis mýtného, respektive rozdíl mezi původně účtovaným mýtným při použitá Vámi deklarované emisní třídě a nově dopočteným mýtem při použití sazby zjištěné emisní třídy.

Mýtné platíme přes vydavatele tankovacích karet, je možno hradit nedoplatek stejně jako standardní mýto?

Nikoliv, vyúčtování je třeba uhradit na uvedený účet ŘSD určený pro nedoplatky mýta z titulu incidentů v mýtném systému. Prostřednictvím tankovacích karet lze hradit vždy jen mýtné účtované ve standardní fakturaci. Vzhledem k povaze nedoplatků na mýtném z titulu incidentů (přestupků) v mýtném systému není možné žádat Vašeho poskytovatele tankovacích karet o automatické inkaso. Dovolujeme si Vás upozornit, že za úhradu mýta, včetně nedoplatků na mýtném, odpovídá vždy provozovatel vozidla.

S vyúčtováním nesouhlasíme, podle dokladů k vozidlu odpovídá emisní třída námi zadaným údajům.

V případě, že s vyúčtováním nebo jeho některými položkami nesouhlasíte, kontaktujte prosím pověřeného správce vyúčtování, tedy Advokátní kancelář. Bezprostředně po obdržení Vašich námitek bude zahájeno reklamační řízení, o jehož průběhu budete informováni.

Nejjednodušší formou je použití emailu myto@akjendrulek.cz, případně listinné nebo telefonické komunikace. Vaše námitky prosím koncipujte co nejkonkrétněji, je-li to možné, přiložte i relevantní listiny nebo doklady, který Vaše tvrzení osvědčuje. Dovolujeme si Vás upozornit, že na obecné reklamace typu „nesouhlasím…, je to už dávno, nemám podklady… apod.) nemůže být z povahy věci nijak reagováno. Při technickém screeningu byla věnována mimořádná pozornost správnosti všech důležitých údajů, a proto – dokud není prokázán opak – nemáme důvod pochybovat o správnosti Vyúčtování, přičemž případné další zkoumání předmětných dat z naší strany, aniž by nám byla z Vaší strany předložena konkrétní nesouhlasná tvrzení, nemůže vést k žádným novým poznatkům.

Jak zjistím emisní skupinu (nebo třídu) používanou při výpočtu mýta, když v technickém průkaze vozidla mám pouze emisní normu?

Použít můžete aktuální převodní tabulku – viz portál mytocz.cz (http://www.mytocz.eu/files/files/uni/MYTOCZ_343_emissions.pdf)

Správnost jednotlivých položek dlužného mýtného, tedy seznam použitých placených úseků, nemáme jak zkontrolovat.

Správnost průjezdu vozidla jednotlivými placenými úseky (branami) můžete snadno zkontrolovat prostým porovnáním údajů uvedených v online dokumentu „Rozpis nedoplatků na mýtném“ s údaji ve výpisu provedených mýtných transakcí, který dostáváte spolu s pravidelnou fakturou. Pokud tímto výpisem nedisponujete, můžete jej stáhnout on-line ze svého zákaznického účtu Premid, a nemáte-li jej, můžete si výpis nechat vyhotovit na kontaktních místech provozovatele mýtného systému. Další možností je konfrontovat jednotlivé položky na rozpisu nedoplatku s údaji v knize jízd. Ze zkušenosti víme, že velká část dopravců všechny tyto listiny pečlivě archivuje, a v případě nutnosti podobné kontroly jsou schopni ji velmi snadno provést.