Portál nedoplatků na mýtném z titulu incidentů vozidel v ESVZ

Časté otázky a odpovědi

Incident "Použití zpoplatněného úseku"

Co je to incident "Použití zpoplatněného úseku"?

Při použití zpoplatněných komunikací (průjezdu mýtnou branou) se může ojediněle stát, že se palubní jednotka ve Vašem vozidle dočasně nedokáže spojit se zařízením mýtné brány, nebo dojde k předání pouze částečné informace. Průjezd vozidla daným úsekem (branou) tak není korektně zaznamenán, a není tedy v daném okamžiku ani vyúčtován. Příčinou může být například extrémní počasí, krátkodobý výpadek systému nebo chyba na straně Vaší palubní jednotky. V mýtném systému probíhá celá řada kontrol a průjezd vozidel zpoplatněnými úseky je neustále verifikován, přesto Vám však v minulosti při chybně komunikující jednotce mohl být započten (vyúčtován) průjezd pouze některými branami/úseky.

Vyúčtování nedoplatků je tvořeno zpětně dopočítaným mýtem za použité placené úseky, které NEBYLY součástí standardního vyúčtování mýtného, případně nebyly zaúčtovány PREMID jednotkou při průjezdu mýtnou branou.

Identifikace jednotlivých přestupků probíhá na základě automatického vyhodnocení všech platných zaúčtovaných transakcí, tedy transakcí již evidovaných mýtnými branami; tyto jsou také v rozpise označeny jako "Začátek úseku" a "Konec úseku" (a mají nulový předpisem k úhradě, neboť Vám byly již v minulosti vyúčtovány). U těchto transakcí je jednoznačně patrné, že se vozidlo v daný čas vyskytovalo na daném místě, technicky na počátku a konci sledované trasy uvedené ve Vyúčtování. Mezi počátkem a koncem této trasy nebyly ovšem zaznamenány žádné transakce, ačkoliv z telematické analýzy, která zohledňuje veškeré objízdné trasy a současně vyhodnocuje souběžnou jízdu ostatních vozidel v daném místě a čase, je zcela zřejmé že průjezd trasy, tedy dojezd z první do poslední mýtné brány s evidovanými transakcemi, nebylo za daný čas možno dosáhnout jinak než při použití placených úsekům mezi těmito dvěma krajními branami (úseky). Na základě této skutečnosti jsou vygenerovány nedoplatky za jednotlivé úseky mezi těmito branami.

S vyúčtováním incidentu "Použití zpoplatněného úseku" nesouhlasíme, podle našich záznamů máme vše řádně uhrazeno.

V případě, že s vyúčtováním nebo jeho některými položkami nesouhlasíte, kontaktujte prosím pověřeného správce vyúčtování, tedy Advokátní kancelář, nejlépe emailem na adrese myto@akjendrulek.cz, případně telefonicky nebo písemně. Bezprostředně po obdržení Vašich námitek bude zahájeno reklamační řízení, o jehož průběhu budete informováni.

Vaše námitky prosím koncipujte co nejkonkrétněji, přiložte i relevantní listiny nebo doklady, například doklad o dodatečném uhrazení transakcí. Na obecné reklamace typu „nesouhlasím, je to už dávno, nemám podklady… apod.) nemůže a nebude z povahy věci nijak reagováno. Při telematické analýze byla věnována mimořádná pozornost správnosti všech důležitých údajů, a proto - dokud není prokázán opak – nemáme důvod pochybovat o správnosti Vyúčtování.

Zahrnuje Vyúčtování z titulu incidentů vozidla nějaké penále, pokuty nebo úroky?

Nikoliv, Vyúčtování obsahuje pouze zákonem daný předpis mýtného, respektive dopočtené mýto za dříve použité, ale doposud nevyúčtované, mýtné úseky. Neobsahuje žádné penále, pokuty, úrok ani další příslušenství.

Mýtné platíme přes vydavatele tankovacích karet, je možno hradit nedoplatek stejně jako standardní mýto?

Nikoliv, vyúčtování je třeba uhradit na uvedený účet ŘSD určený pro nedoplatky mýta z titulu incidentů v mýtném systému. Prostřednictvím tankovacích karet lze hradit vždy jen mýtné účtované ve standardní fakturaci. Vzhledem k povaze nedoplatků na mýtném z titulu incidentů (přestupků) v mýtném systému není možné žádat Vašeho poskytovatele tankovacích karet o automatické inkaso. Dovolujeme si Vás upozornit, že za úhradu mýta, včetně nedoplatků na mýtném, odpovídá vždy provozovatel vozidla.

Správnost jednotlivých položek dlužného mýtného, tedy seznam použitých placených úseků, nemáme jak zkontrolovat.

Správnost průjezdu vozidla jednotlivými úseky (branami) můžete snadno zkontrolovat prostým porovnáním údajů uvedených v online dokumentu „Rozpis nedoplatků na mýtném“ s údaji ve výpisu provedených mýtných transakcí, který dostáváte spolu s pravidelnou fakturou, nebo v samoobsluze systému PREMID, a dále například s knihou jízd nebo jinými záznamy o jízdách Vašeho vozidla, případně mýtným kalkulátorem na stránkách mytocz.com

Ve výpise k faktuře nebo v náhledu transakcí v samoobsluze nevidím některé transakce ze zaslaného Vyúčtování.

Vyúčtování nedoplatků na mýtném z titulu incidentu "Použití zpoplatněného úseku" je dalším z kontrolních mechanismů při výběru mýtného a je vždy prováděno jako dodatečné, na základě zpětné analýzy a kontroly historických záznamů. Na standardních výpisech mýta tedy naleznete pouze některé transakce označené ve Vyúčtování jako Začátek/konec úseku, ostatní transakce jsou dopočteny telematickou analýzou a již nemohou zpětně vstupovat do "klasické" fakturace/vyúčtování.

Uvedené incidenty jsme již řešili s celní správou a celní správě jsme také uhradili vyměřenou pokutu.

Pokud jste v minulosti za dané časové období nebo úseky byli kontrolováni pracovníky Celní správy a byla Vám za incidenty v mýtném systému vyměřena Celní správou pokuta, neznamená to, že uhrazením pokuty Celní správě došlo k anulování nedoplatku na mýtném za použité úseky nebo jiné incidenty v mýtném systému. Celní správa vymáhá pouze správní pokutu, nikoliv však nedoplacené mýto - nedoplatek je zde pouze podkladem pro doměření pokuty. Samotné mýto je povinen provozovatel následně uhradit na kontaktním nebo distribučním místě. Pokud jste tedy nedoplatek na mýtném následně dobrovolně neuhradili, bude tento nedoplatek jednou z položek Vyúčtování nedoplatků.

Mám jedno vozidlo a přesto mi přišla tři Vyúčtování nedoplatků.

Vyúčtování nedoplatků na mýtném z titulu incidentu „Použití zpoplatněného úseku“ je generováno zpětně a to po jednotlivých letech. Současně je zpracování založené na konkrétní OBU jednotce (účtu). Pokud jste tedy například v roce 2017 používali v daném vozidlu tři palubní jednotky, můžete obdržet až tři Vyúčtování (v případě, že při provozu s každou jednotlivou palubní jednotkou došlo k incidentům v mýtném systému).

Incident "Chybně deklarovaná emisní třída"

Co je to incident „Chybně deklarovaná emisní třída“?

Při registraci Vašeho vozidla do Systému elektronického mýtného jste jakožto provozovatel zaregistroval mj. i emisní třídu vozidla (dále jen „registrovaná emisní třída“). Na základě tohoto údaje Vám byla po celou dobu provozu (v uvedeném časovém období Vyúčtování nedoplatků) stanovena mýtná sazba, odpovídající této emisní třídě.

Následným technickým šetřením však bylo zjištěno, že vozidlo uvedené ve Vyúčtování nedoplatků splňuje nižší (horší) emisní třídu (dále jen „zjištěná emisní třída“). Provozem vozidla s jinou (lepší/vyšší) emisní třídou tak po celou dobu vznikal mýtný přestupek a mýtné Vám bylo vyměřováno v nižší sazbě, než odpovídá skutečnosti.

Na základě tohoto zjištění byl proveden dopočet mýtné povinnosti a to jako rozdíl původně předepsaného mýta (s Vámi registrovanou emisní třídou) a nově dopočtené mýtné povinnosti při použití sazby zjištěné emisní třídy.

Dopočet mýtné povinnosti byl následně přenesen do Vyúčtování z titulu incidentů vozidel v mýtném systému ŘSD ČR, které je nepravidelně jednotlivým provozovatelům vozidel zasíláno.

Za chybnou registraci může obsluha kontaktního nebo distribučního místa, která údaj o emisní třídě chybně zanesla do systému, nebo nás špatně informovala.

Podle Smluvních podmínek Provozovatele systému elektronického mýtného (dále jen „Podmínky“) jste jakožto Uživatel (provozovatel vozidla) povinen překontrolovat na místě pořízené údaje a jste jakožto Uživatel odpovědný za jejich správnost:

„Po převzetí Elektronického zařízení obdrží Uživatel od Provozovatele systému doklad obsahující pořízené údaje, které je Uživatel povinen na místě překontrolovat. Pakliže Uživatel při převzetí dokladu nereklamuje registrované údaje, je následně odpovědný za jejich správnost.“

Bez ohledu na výše uvedené Vám po celou dobu provozu dotčeného vozidla bylo mýtné účtováno v nižší sazbě (v závislosti na Vámi udané emisní třídě), čímž Vám historicky vznikal dluh na mýtném (při použití mýtné sazby odpovídající skutečné emisní třídě).

Zahrnuje Vyúčtování z titulu incidentů vozidla nějaké penále, pokuty nebo úroky?

Nikoliv, Vyúčtování obsahuje pouze zákonem daný předpis mýtného, respektive rozdíl mezi původně účtovaným mýtným při použitá Vámi deklarované emisní třídě a nově dopočteným mýtem při použití sazby zjištěné emisní třídy.

Mýtné platíme přes vydavatele tankovacích karet, je možno hradit nedoplatek stejně jako standardní mýto?

Nikoliv, vyúčtování je třeba uhradit na uvedený účet ŘSD určený pro nedoplatky mýta z titulu incidentů v mýtném systému. Prostřednictvím tankovacích karet lze hradit vždy jen mýtné účtované ve standardní fakturaci. Vzhledem k povaze nedoplatků na mýtném z titulu incidentů (přestupků) v mýtném systému není možné žádat Vašeho poskytovatele tankovacích karet o automatické inkaso. Dovolujeme si Vás upozornit, že za úhradu mýta, včetně nedoplatků na mýtném, odpovídá vždy provozovatel vozidla.

S vyúčtováním nesouhlasíme, podle dokladů k vozidlu odpovídá emisní třída námi zadaným údajům.

V případě, že s vyúčtováním nebo jeho některými položkami nesouhlasíte, kontaktujte prosím pověřeného správce vyúčtování, tedy Advokátní kancelář. Bezprostředně po obdržení Vašich námitek bude zahájeno reklamační řízení, o jehož průběhu budete informováni.

Nejjednodušší formou je použití emailu myto@akjendrulek.cz, případně listinné nebo telefonické komunikace. Vaše námitky prosím koncipujte co nejkonkrétněji, je-li to možné, přiložte i relevantní listiny nebo doklady, který Vaše tvrzení osvědčuje. Dovolujeme si Vás upozornit, že na obecné reklamace typu „nesouhlasím…, je to už dávno, nemám podklady… apod.) nemůže být z povahy věci nijak reagováno. Při technickém screeningu byla věnována mimořádná pozornost správnosti všech důležitých údajů, a proto – dokud není prokázán opak – nemáme důvod pochybovat o správnosti Vyúčtování, přičemž případné další zkoumání předmětných dat z naší strany, aniž by nám byla z Vaší strany předložena konkrétní nesouhlasná tvrzení, nemůže vést k žádným novým poznatkům.

Jak zjistím emisní skupinu (nebo třídu) používanou při výpočtu mýta, když v technickém průkaze vozidla mám pouze emisní normu?

Použít můžete aktuální převodní tabulku – viz portál mytocz.cz (http://www.mytocz.eu/files/files/uni/MYTOCZ_343_emissions.pdf)

Správnost jednotlivých položek dlužného mýtného, tedy seznam použitých placených úseků, nemáme jak zkontrolovat.

Správnost průjezdu vozidla jednotlivými placenými úseky (branami) můžete snadno zkontrolovat prostým porovnáním údajů uvedených v online dokumentu „Rozpis nedoplatků na mýtném“ s údaji ve výpisu provedených mýtných transakcí, který dostáváte spolu s pravidelnou fakturou. Pokud tímto výpisem nedisponujete, můžete jej stáhnout on-line ze svého zákaznického účtu Premid, a nemáte-li jej, můžete si výpis nechat vyhotovit na kontaktních místech provozovatele mýtného systému. Další možností je konfrontovat jednotlivé položky na rozpisu nedoplatku s údaji v knize jízd. Ze zkušenosti víme, že velká část dopravců všechny tyto listiny pečlivě archivuje, a v případě nutnosti podobné kontroly jsou schopni ji velmi snadno provést.